Політика конфіденційності м. Полтава 01 січень 2019 года

Ця Політика Конфіденційності персональних даних (далі Політика Конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Сайт Полтавського механічного заводу ТОВ «Денасмаш» , розташованому на доменному імені https://denasmash.com/, https://denasmash.com/rus може отримати про Користувача під час використання Сайту.

1. Визначення термінів.

    1. У цій Політиці Конфіденційності використовуються такі терміни:

«Адміністрація Сайту https://denasmash.com/ (далі – Адміністрація Сайту)» – уповноважені співробітники на управління Сайтом, які діють від імені ТОВ “ПМЗ “Денасмаш”” , які організують та здійснюють обробку персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції ) ), що здійснюються з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.5. Користувач сайту https://denasmash.com/ – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт ТОВ “ПМЗ “Денасмаш”” .

1.6. Cookies ” – невеликий фрагмент даних, надісланих веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в НТТР S -запиті при спробі відкрити сторінку відповідного Сайту.

1.7. IP -адреса – унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP .

2. Загальні засади.

Використання Користувачем Сайту https://denasmash.com/ означає згоду з цією Політикою Конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики Конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту.

Ця Політика Конфіденційності застосовується лише до https://denasmash.com/. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. Предмет Політики конфіденційності.

3.1. Ця Політика Конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає Адміністрації Сайту або при оформленні заявки на надання послуг.

3.2. Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей Политики Конфиденциальности, предоставляются Пользователем путем заполнения регистрационной формы на Сайте и включает в себя следующую информацию:

3.2.1. имя Пользователя;

3.2.2. контактный телефон Пользователя;

3.2.3. адрес электронной почты (email).

3.3. Сайт защищает Данные, которые автоматически передаются в процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы («пиксель»):

IP адрес;

– информация из cookies;

– информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы);

– время доступа;

– адрес страницы, на которой расположен рекламный блок;

– реферет (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям Сайта, требующим авторизации.

3.4. Любая иная персональная информация, неоговоренная выше, подлежит надежному хранению и не распространению, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2. и п.п. 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

4. Цели сбора персональной информации пользователя.

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать в целях:

4.1.1. Идентификации Пользователя, оформившего заявки.

4.1.2. Установление с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя.

5. Способы и сроки обработки персональной информации.

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.3. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

6. Обязательства сторон.

6.1. Пользователь обязан:

6.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Сайтом.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.2. Администрация Сайта обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п.4. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. и п.п. 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

7. Ответственность сторон.

7.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных в соответствии с законом Украины «О защите персональных данных», за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация Сайта не несет ответственность, если данная конфиденциальная информация:

7.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.

7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией Сайта.

7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

8. Разрешение споров.

8.1. До обращения в Суд с Иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление Претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получать Претензии в течение 30 календарных дней со дня получения Претензии, письменно уведомляет Заявителя Претензии о результатах ее рассмотрения.

8.3. При не достижении соглашения, спор будет предан на рассмотрение в Суд в соответствии с действующим законодательством Украины.

8.4. К настоящей Политики Конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Украины.

9. Дополнительные условия.

9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики Конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика Конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики Конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики Конфіденційності слід повідомляти за адресою: secretar@denasmash.com.

9.4. Чинна Політика Конфіденційності розміщена на сторінках за адресою: https://denasmash.com/; https://denasmash.com/rus.